Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

ZARZĄDZENIE NR 018.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Bogusz do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Realizacja zadań pn.:
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”.
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”.
§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Doroty Bogusz w składzie Komisji Przetargowej wygasa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiększ litery
Zmień kontrast