Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej…

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 026.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1
2. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 500 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki

Powiększ litery
Zmień kontrast