Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

ZARZĄDZENIE NR 057.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej

pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz.907) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
zarządzam się co następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Bogusz do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój”.
§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Doroty Bogusz w składzie Komisji Przetargowej wygasa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powiększ litery
Zmień kontrast