Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana siedziby obwodowej komisji…

Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 12 § 11-13, art. 13a § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1439), w załączniku Nr 1 do uchwały:

– dla obwodu głosowania Nr 5 obejmującego Lubatowa: od nr 1 do nr 85a, od nr 274 – do końca wyznacza się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Remizie OSP – Lubatowa 290 B.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński

 

Powiększ litery
Zmień kontrast