Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie członka Zespołu Interdyscypli…

Powołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 072.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 3 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję przedstawiciela organizacji pozarządowej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój w osobie: Pani Wiesławy Rykała – przewodniczącej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powiększ litery
Zmień kontrast