Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. :,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

28-12-2021

Ustalenie zasad przyznawania diety dla Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Miasta

22-12-2021

Ustalenie zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju

22-12-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

22-12-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

22-12-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok

22-12-2021

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22-12-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2021

Uchylenie uchwały własnej

22-12-2021

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

22-12-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

22-12-2021

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz–Zdrój na lata 2022-2032

22-12-2021

Uchwała budżetowa na rok 2022

22-12-2021

Zmiana Regulaminu wynagradzania

17-12-2021

Ustalenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

17-12-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

17-12-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

17-12-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

17-12-2021

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. ,,Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

17-12-2021