Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Rozpatrzenie petycji

02-07-2020

Zmiana uchwały Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

02-07-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

02-07-2020

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

02-07-2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

02-07-2020

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

02-07-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju

02-07-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok

15-06-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

30-04-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

30-04-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

30-04-2020

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2023

30-04-2020

Powołanie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

30-04-2020

Odwołanie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

30-04-2020

Emisja obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

30-04-2020

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Emisja obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

02-04-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020–2030

02-04-2020