Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020.

24-08-2020

Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno.

24-08-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020

Wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Dostosowanie usług lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb zmieniającego się rynku”

10-08-2020

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

10-08-2020

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

10-08-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

10-08-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

10-08-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

10-08-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

10-08-2020

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Rozpatrzenie petycji

02-07-2020

Zmiana uchwały Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

02-07-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

02-07-2020

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

02-07-2020