Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 5 lat.

25-01-2021

Niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

25-01-2021

Niedochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iwonicz-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

25-01-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

25-01-2021

Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

18-12-2020

Zmiana uchwały własnej Nr XXIV/137/2020 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2030

04-12-2020

Rozpatrzenie skargi

04-12-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

04-12-2020

Uchylenie uchwały własnej Nr XXVI/161/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

04-12-2020

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

04-12-2020

Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2021

04-12-2020

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

04-12-2020

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

28-09-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

28-09-2020

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

28-09-2020

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 3 lat

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatówce na okres 3 lat

28-09-2020

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

28-09-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast