Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

01-09-2021

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Upoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

01-09-2021

Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

01-09-2021

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

01-09-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-09-2021

Dopuszczenie zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój innym instrumentem płatniczym

01-09-2021

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

01-09-2021

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z Samorządowym zakładem budżetowym

01-09-2021

Zmiana uchwały Nr LII/340/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

01-07-2021

Zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021

01-07-2021

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiana Uchwały Nr XXXIV/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”

01-07-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

01-07-2021

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2020

01-07-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast