Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

13-09-2021

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2021

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

06-09-2021

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

06-09-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Modernizacja ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, budowa oświetlenia oraz elementów małej architektury w przestrzeni publicznej Al. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju”

06-09-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

06-09-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

18-08-2021

Zmiana Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zarządzenia Nr 29.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2020 z dnia z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

18-08-2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r

18-08-2021

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 roku

18-08-2021

Informacja z wykonania budżetu Gminy Iwonicz–Zdrój za I półrocze 2021 r

18-08-2021

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”

06-08-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont zjazdu publicznego do działki o nr ewid. 717 na teren Szkoły Podstawowej w Lubatówce”.

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

29-07-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miejscowości Lubatowa”

29-07-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast