Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

30-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

30-06-2020

Wydzierżawienie pod uprawy rolne część działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

24-06-2020

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

23-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

23-06-2020

Powołanie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

23-06-2020

Powołanie stałej komisji inwentaryzacyjnej i stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

23-06-2020

Udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, oraz do przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach jednorazowych świadczeń „Za życiem”, prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, w sprawie świadczeń „Dobry start”

19-06-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej…

15-06-2020

Powołanie Gminnego Biura Spisowego

05-06-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-05-2020

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

29-05-2020

Zamiana nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju oraz sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

26-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju

19-05-2020

Upoważnienie dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet

15-05-2020