Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XI /2011 z dnia 13 września 2011 r.

Protokół Nr XI /2011 z dnia 13 września 2011 r.

Protokół Nr XI /2011
Z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
13 września 2011r. w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 8.30. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza. Przedstawił porządek obrad :
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.
Uwag nie zgłaszano porządek został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 2 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że proponowana zmiana w uchwale budżetowej na 2011r. ma za zadanie możliwość zawarcia ugody przedsądowej z wykonawcą kanalizacja sanitarna oraz deszczowa w miejscowości Iwonicz-Zdrój. Zwiększenie zakresu robót tejże kanalizacji wymaga zabezpieczenia środków
w kwocie 60 000 zł. Środki proponuje się przesunąć z zadania modernizacja drogi Turkówka w miejscowości Lubatowa, która nie będzie realizowana w 2011r.
Decyzja WIOŚ w sprawie naliczenia kar zostanie wydana końcem września br. z uwagi na nie zachowanie terminu zamknięcia oczyszczalni ścieków w Iwoniczu-Zdroju, równocześnie prowadzone są negocjacje w sprawie zaliczenia kar w poczet wykonanej inwestycji, która jest wykonana w 95 %.
Z wykonawcą będzie zawarta ugoda z podaniem ostatecznej daty 30 listopada 2011r.
w celu zakończenia magistrali w Iwoniczu-Zdroju.
Dyskusji na ww temat udział wzięli Pan Krukar Stanisław, Pan Szajna Kazimierz, Pana Jan Zając, Pan Kazimierz Kuziemka.
Po dyskusji Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

Ad. 3 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących głos zabrali Pan K. Szajna pytał w sprawie obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych w kwestii przetargów i sposobu wyłonienia firm do wykonania robót, przepisów w zakresie wykonania przyłączy do kanalizacji, czy wywozu nieczystości płynnych z osadników oraz pytał o termin rozpoczęcia remontu zabytkowego mostu w Iwoniczu.
Pan Krukar Stanisław pytał kiedy zostanie zakończona kanalizacja w Iwoniczu-Zdroju wraz
z wykonaniem przyłączy do budynków, prosił o szybkie załatwienie tej sprawy w Iwoniczu- Zdroju i w Lubatowej. W dyskusji omawiano sprawę wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych w Iwoniczu- Zdroju i w Lubatowej. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na ww sprawy.
Pan Józefowicz Krzysztof złożył gratulacje Panu Rajmundowi Boczarowi za zorganizowanie imprezy sportowej na boisku sportowym „Orlik” w Iwoniczu-Zdroju z udziałem artystów
z Warszawy.
Ad. 4 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 9.30.

Sp. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak