biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XII /2011 z dnia 29 września 2011 r.

Protokół Nr XII /2011 z dnia 29 września 2011 r.

Protokół Nr XII /2011

Z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
29 września 2011r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Powiatu Pana Stanisława Kenara, Pana Marka Bliżyckiego,
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy Panią Sekretarz Gminy, Panią Radcę prawny, Pana Skarbnika Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
– mieszkańców Iwonicza –Zdroju i Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyboru ławników do sądów powszechnych,
2) uchylenia uchwały własnej,
3) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród,
4) zmiany uchwały sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wiosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
8) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
9) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.”Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Priorytetu IX Programu kapitał Ludzki.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13.Porządek obrad ze zmianami został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011r.
Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty jednogłośnie 14 za,
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 13 września 2011r.
Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty 13 za, wstrzy. się 1.
Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyboru ławników do sądów powszechnych,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Szajna Kazimierz Przewodniczący odczytał opinię Zespołu o kandydatach na ławników. Następnie Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, powołano komisję skrutacyjną w składzie : Pan Kazimierz Szajna, Pan Andrzej Kuliga, Pani Dorota Świstak, Pan Jan Zając, Pani Barbara Pernal. Komisja przystąpiła do pracy.
Następnie Przewodniczący Rady procedował kolejne projekty uchwał. Odczytał projekt uchwały w sprawie:
2) uchylenia uchwały własnej,
Komisja Oświaty KZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Radca udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 10, za 10. Uchwała została podjęta.

3) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy wprowadzenia zmian do regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród. Komisja Oświaty KZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 10 , za 10. Uchwała została podjęta.

4) zmiany uchwały sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy wprowadzenia zmian do ww uchwały w zakresie określenia terminu wnoszenia przez rodziców odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój. Komisja Oświaty KZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15 , za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy
nieodpłatnego nabycia działek położonych w Lubatowej pod drogę dojazdową, stanowiących własność osób fizycznych. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15 , za 13, wstrz. 2. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, który dotyczy Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Uzdrowiska Iwonicz S.A” w Iwoniczu-Zdroju służebności przejazdu i przechodu dla określonej działki urządzonym i utwardzonym szlakiem drożnym o szerokości 3 metrów na działce będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój w 333/1000 części. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15 , za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

7) wyboru ławników do sądów powszechnych,
Pani Dorota Świstak Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół
z przeprowadzonego w dniu dzisiejszym głosowania tajnego Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, ławnikami wybrani zostali:
1. do Sądu Rejonowego w Krośnie :
1) Pani Agata Boczar
2) Pani Anna Rysz
3) Pan Witold Kocaj
2.do Sądu Rejonowego w Krośnie–Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych :
1) Pan Józef Sowiński
2) Pani Elwira Niżnik
2. do Sądu Okręgowego w Krośnie:
1) Pani Michalina Nycz
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

8) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, Komisja Oświaty KZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

9) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał projekt uchwały, Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz i Pan Skarbnik Gminy. Wyjaśniono, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 014 zł. Z czego po stronie wydatków proponuje się kwotę w wysokości 1000 zł pochodzącą ze sprzedaży drewna w Lubatówce przeznaczyć na wydatki bieżące dla szkoły Podstawowej w Lubatówce. Kwotę 11000 zł dochody wypracowane w szkole Podstawowej w Lubatowej z wynajmu pomieszczeń i proponuje się je przeznaczyć na wydatki bieżące na zakup materiałów w SP w Lubatowej. Kwotę 2014 zł środki wypracowane w SP w Iwoniczu z tyt. prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego proponuje się je przeznaczyć na zakup materiałów dla SP w Iwoniczu.
Ponadto proponuje się zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 1 464 273,18 zł ogółem do kwoty
4 180 013 18 zł, Jest to kwota wolnych środków jakie pozostały z roku 2010 i nie zostały zaplanowane w roku 2011. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki w dziale oświata i wychowanie m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli.
W dyskusji udział wzięli Pan St. Krukar, Pan Marek Bliżycki Radny powiatu w sprawie wymiaru godzin pracy nauczycieli. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

10) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ”Równi Sobie” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Priorytetu IX Programu kapitał Ludzki.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak odczytał ww projekt. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu udzielił Pan Burmistrz poinformował, że projekt będzie realizowany w trzech szkołach w klasach od I-III – edukacja skierowana na przedmioty ścisłe oraz na zakup pomocy naukowych. W dyskusji udział wzięli Pan St. Drozd w sprawie uczestnictwa wszystkich dzieci z gminy klas od I-III Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Głosujących 15, za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Krukar Stanisław pytał w sprawie kosztów remontu mostu w Iwoniczu. Odpowiedzi udzielił Pan Kenar Stanisław Radny Powiatu. Pan Józefowicz pytał Pana Dyrektora ZGK o wywóz i składowanie śmieci wielkogabarytowych jaki miał miejsce w ostatnich dniach w Iwoniczu-Zdroju. Pan Dyrektor ZGK poinformował, że sprawdzi gdzie te śmieci są składowane.
Pan Kuliga prosił o oznakowanie objazdów w związku z remontem murowanego mostu tj, o wyrównanie krawężnika, o odsłonięcie zakrętu przy stadionie w Iwoniczu oraz o podjęcie działań w celu zamieszczenia tablicy informacyjnej w Miejscu Piastowym o kierunku jazdy do Iwonicza-Zdroju, ponieważ kuracjusze kierują się w stronę Barwinka.
Pan Marek Bliżycki prosił, aby rozpatrzyć podwyżkę opłaty za obsługę kasową kasy zapomogowo-pożyczkowej w Krośnie prowadzoną dla nauczycieli z Gminy Iwonicz-Zdrój. Ponadto pytał o stopień zaawansowania systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Iwonicz-Zdrój. Pan Kenar Stanisław Radny Powiatu prosił o informację w sprawie budowy wiatraków Pan Burmistrz udzielił ww sprawach odpowiedzi. Przewodniczący Rady poruszył sprawę odpisywania liczników za zużytą wodę. Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZGK w Iwoniczu- Zdroju, oraz poinformował o prywatyzacji zakładu.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.30.

Sp. D. Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak