biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIII/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Protokół Nr XIII/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Protokół Nr XIII/2011

Z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
25 października 2011r. w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Panią Sekretarz Annę Malik-Borowską,
Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza. Przedstawił porządek obrad :
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
3. Zamknięcie sesji.
Uwag nie zgłaszano porządek został przyjęty jednogłośnie 14 za.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że proponowana zmiana w uchwale budżetowej na 2011r.dot. wprowadzenia środków na realizację projektu Comenius. Projekt realizuje Gimnazjum Publiczne w Lubatowej na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest realizowany przez okres 3 kolejnych lat budżetowych przez 5 szkół z Europy (Polska, Turcja, Rumunia, Portugalia, Holandia). Wartość projektu ogółem to kwota 20 000 Euro. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. W dyskusji udział wzięli Pan Stanisław Drozd i Pan Stanisław Krukar. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku glosowania, głosujących 14, za 14 Uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
Pan Burmistrz poinformował, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z wyżej podjętej uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej, tj. wprowadzono przedsięwzięcie pn „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” – realizowane przez Gimnazjum Publiczne w Lubatowej pn.„Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany w latach 2011, 2012 oraz 2013. Planowany budżet projektu tak po stronie dochodów jaki i wydatków to odpowiednio kwoty: Rok 2011 – 18 000 zł, Rok 2012 – 51 000 zł, Rok 2013 – 11 000 zł. Celem projektu jest zorganizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych przez beneficjenta. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku glosowania, głosujących 14, za 14 Uchwała została podjęta.

Ad. 3 Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju o godz. 10.45.
SP. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak