Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XV /2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Protokół Nr XV /2011 z dnia 29 grudnia 2011r

Protokół Nr XV /2011

Z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
29 grudnia 2011r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. .
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy Panią Sekretarz Gminy, Panią Radcę prawny, Pana Skarbnika Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
– mieszkańców Iwonicza –Zdroju i Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020
2) Uchwalenia budżetu Gminy na 2012r. :
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej,
– odczytanie opinii komisji stałych,
– dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3) Zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
4) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r.,
5) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r.
6) Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
7) Określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek
od nieruchomości Rolnych w Rzeszowie,
8) Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9) Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Do porządku obrad Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zmiana i porządek obrad zostały przyjęte w głosowaniu głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Ponadto poinformował o innych ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020
Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały dot. autopoprawki Pana Burmistrza, tj: w § 5 dodano zapis ”Traci moc uchwała z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój z późn. zm.” oraz dokonano korekty tytułu tj. zmieniono „na lata 2012-2020”.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z autopoprawką.
Ponadto Pan Skarbnik odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012-2020.
Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały Komisji Budżetu
i Finansów.
W dyskusji na temat projektu uchwały Pan Krukar prosił o informację na temat zadania ujętego WPF dot. rewitalizacji zabytkowego centrum miasta uzdrowiskowego w kwestii zabezpieczenia środków finansowych. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz projekt czeka na rozstrzygnięcia wniosku przez Urząd Marszałkowski w kwestii dofinansowania. Innych uwag nie zgłaszano Uchwałę podjęto w głosowaniu glosujących 15 , za 15.

2) Uchwalenia budżetu Gminy na 2012r. :
Pan Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz autopoprawkami Pana Burmistrza wniesionymi zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik do protokołu. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Skarbnik Gminy. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał ostateczną pozytywną opinię do projektu budżetu Gminy na 2012r. Komisji Budżetowej wraz z opiniami stałych Komisji Rady.
W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrał Pan Kazimierz Szajna, który zaproponował wykreślenie z § 8 pkt 9) i 10).ze względu na ochronę środowiska i istniejący konflikt interesów stron dot. farmy wiatrowej. Pan Burmistrz poinformował, że przedstawiony katalog przedsięwzięć jest zgodny z obowiązującym prawem i nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Pani Radca prawny Elżbieta Cygan wyjaśniła, że zgodnie z art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy samorządowej Burmistrz wykonuje budżet w uchwalonym zakresie.
Pan Szajna po udzielonych wyjaśnieniach złożył wniosek o wykreślenie pkt 9) i 10). Pkt 9) w brzmieniu: wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska, nośników energii. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie kto jest za usunięciem punku 9 i 10 z § 8 projektu uchwały. Punkt 9) w głosowaniu głosujących 15, za 7, przeciw 6, wstrz. się 2 został wykreślony z projektu uchwały budżetowej. Natomiast pkt 10) w brzmieniu „wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;” nie został wykreślony z projektu uchwały budżetowej, w głosowaniu, głosujących 15, za 2, przeciw 7, wstrz. się 6.
Następnie Pan Stanisław Krukar prosił o wyjaśnienie następujących spraw w zakresie wydatków: w dziale 700 zaplanowano 667.032 zł na utrzymanie budynków mieszkalnych w Gminie w tym na wynagrodzenia pracowników gospodarczych zatrudnionych do obsługi tych budynków – Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia w zakresie wynagrodzeń pracowników ujętych w tym dziale. W dziale 750 zaplanowano kwotę 1.582.718 na wynagrodzenia pracowników i inkaso sołtysów– pytał Pan Krukar czy Pan Burmistrz przewiduje podwyżki płac dla pracowników – Pan Burmistrz poinformował, że nie przewiduje podwyżek płac w 2012r. W dziale 801 proponuje się 66 945 zł przeznaczyć na nagrody w konkursach szkolnych itp. – czy z tej kwoty nie można by było wspomóc Przedszkola Muzycznego w Iwoniczu- Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w tym dziale zabezpieczono środki na wydatki związane z wkładem własnym w programy w jakich będą brały udział placówki oświatowe na wnioski dyrektorów szkół. W dziale 851 prosił o podanie efektów działalności przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w gminie – Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi są osoby w Gminie, którym udało się pomóc wyjść z nałogu alkoholizmu. W dziale 854 wyjaśniono, że zabezpieczono środki na edukacyjną opiekę wychowawczą na świetlice szkolne. W dziale 900 Pan Krukar pytał czy z zaplanowanej kwoty 400 000 zł na oświetlenie Gminy i konserwację oświetlenia można by było zamontować dwóch lamp na ul. Ogrodowej. – Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że z tych środków nie można wykonywać inwestycji. Następnie Pan Krukar pytał nt. płynności finansowej Gminy w związku z zadłużeniem Gminy na koniec roku 2011. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że Gmina nie ma i nie będzie miała problemów z płynnością finansową, nie ma takiej obawy. Bardzo dużo wykonano inwestycji do 2011r. W 2012r. do finansów Gminy podchodzimy bardzo strategicznie, aby nie mieć problemów w latach późniejszych, z kredytami i inwestycjami. Ponadto poinformował o odzyskaniu środków od wykonawcy Krakowiaka po zakończonej sprawie sądowej, która trwała kilka lat. Pani Radca prawny uzupełniła wypowiedź pana Burmistrza w sprawie „Krakowiaka” poinformowała o wygranym wyroku z dnia 14 października br , firma wpłaciła całość zasądzonej kwoty, natomiast sprawa wykonawcy Orlika jest w upadłości i wierzytelność Gminy została zgłoszona do sędziego komisarza. Przewodniczący Rady podsumował, że Gmina w ostatnich latach bardzo dużo inwestowała i dobrze, bo w przyszłych latach nie będzie takich możliwości finansowych ze względu na sytuację kryzysową w UE. Pan Kuliga stwierdził, że w budżecie nie zaplanowano środków na dotację dla klubów sportowych. Pan Burmistrz poinformował, ze finansowanie klubów nie należy do Gminy. Natomiast realizacja zadań gminy w zakresie sportu może być dotowana podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Środki na dotacje tych zadań będziemy proponować w terminie późniejszym. Pan Z-ca odniósł się do budżetu na 2012r, stwierdził, że proponowany budżet jest bardzo realny. Podkreślił, że w ostatnich latach zrealizowano 7 dużych inwestycji przy udziale środków z UE, których w przyszłych latach nie będzie. W dalszej dyskusji nad projektem budżetu omówiono sprawy dot. finansowania działalności gminnych orkiestr oraz zespołów ludowych działających jako stowarzyszenia, zawieszenia działalności, promocji Gminy Iwonicz-Zdrój. W dyskusji udział wzięli Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący Rady, Pana Jan Zając Pani Dorota Świstak i Pan Dyr. GOK Bartłomiej Bykowski podkreślił, że znajdzie środki na działalność ww podmiotów. Następnie Pan Krukar prosił o wyjaśnienie prognozy dochodów zapisanych w WPF Gminy ze sprzedaży nieruchomości w 2011r. i w 2014r. Pan Burmistrz wyjaśnił ww kwestię – w związku planowanymi zobowiązaniami wydatków inwestycyjnych tj. kanalizacja Iwonicza-Zdroju, wydatki realizacji inwestycji i jej finansowanie aż do zakończenia rozpisano w latach i stąd zaplanowano prognozowane dochody w danym roku na pokrycie ww wydatków. Zakończenie kanalizacji w Iwoniczu-Zdroju planowane jest w m-cu październiku 2012r. Natomiast rozdzielenie magistrali zakończono i w terminie do 30 listopada 2011r. podpisano protokoły, nie zostały natomiast dokonane wszystkie podłączenia budynków, które w 2012 r. winny być uregulowane w kwestii administracyjnej jak i technicznej.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2012r., głosujących 15, za 12, wstrzy. się 3. Uchwała została podjęta.

3) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywne opinie stałych Komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Pan Burmistrz Paweł Pernal złożył wyjaśnienie do projektu uchwały w zakresie działalności powołanej jednostki, szukania oszczędności, połączenia zadań jednostki i rozszerzenia zadań Gminnego Ośrodka Kultury. Przedmiotem dalszej dyskusji były sprawy celowości powołanej jednostki w 2009r, wniosków komisji stałych Rady Miejskiej dot. szukania oszczędności i przekazania zdań sportu do GOK-u, wyników kontroli jednostki dokonanej przez Komisję Rewizyjną, uściślenia terminu podpisania protokołu z kontroli przez osobę kontrolowaną itp. Kierownik GOSir-u Łukasz Aszklar złożył wyjaśnienia do protokołu i odniósł się do pracy Komisji rewizyjnej. Ponadto stwierdził, że przekazanie zadań z zakresu sportu do GOK jest niezgodne z prawem. Odczytał wyrok sądu. W dyskusji udział wzięli Pan Stanisław Krukar, Pan Stanisław Zając, Pani Radca prawny Elżbieta Cygan, Pan Z-ca Burmistrza Wiesław Polek, oraz Przewodniczący Rady Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 15, za 12, wstrzy. się 3.

4) Zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Pan Krukar Stanisław prosił o wypowiedź dyrektora ZGK ww sprawie. Pan Dyrektor ZGK stwierdził, ze przesunięcie terminu jest decyzją słuszną w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

5) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r.,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Stanisław Krukar i Pan Kazimierz Szajna nt. działalności Gminnej Komisji oraz w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

6) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 14.

7) Uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Pan Krukar Stanisław, Pani Dorota Świstak, Pan Łukasz Aszklar, nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi w określonych celach Gminy oraz środków przewidzianych na ten cel. Pan Burmistrz Gminy Paweł Pernal udzielił wyjaśnienia na pytania radnych. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.

8) Określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości Rolnych w Rzeszowie,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 14.

9) Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Pan Szajna prosił o wyjaśnienie zapisów w załączniku Nr 4, które nie dotyczą naszej gminy – wyjaśnień na ten temat udzieliła Pani Radca prawny Elżbieta Cygan, poinformowała, że zapisy są zgodne z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Innych uwag nie zgłaszano.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 14.

10) Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35 000zł. Gmina Iwonicz-Zdrój otrzymała dotację Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35 000 zł w związku ze zniszczeniami w Szkole Podstawowej w Lubatowej spowodowanymi podtopieniami szatni w budynku szkoły. Ta sama kwota po stronie wydatków jest przeznaczona na wykonanie remontu w tejże szkole. Kwota 3750zł w ramach promocji jst proponuje się zmianę przeznaczenia tych w ramach tej samej klasyfikacji w związku z realizacją projektu „dziedzictwo gminy Iwonicz-Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej” Projekt jest realizowany z dofinansowania ze środków UE. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 14.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Tradycyjnie o godz. 12.00 odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Ks Kazimierza Giera i Ks. Andrzeja Chmury.
W sprawach bieżących dyskutowano na temat likwidacji jednostki budżetowej gminy GOSiR-u i zadań realizowanych w zakresie sportu. Głos w tej sprawie zabrał Pan Stanisław Krukar. Pani Dorota Świstak odniosła się do sprawy dot. przeniesienia GOPS-u do mieszkania po bibliotece, prosiła o pozostawienie pomieszczeń w centrum Iwonicza-Zdroju dla działalności GOK-u. Pan Burmistrz przedstawił organizację pracy GOK-u w nowym obiekcie w amfiteatrze, omówił sprawę działalności i kosztów ponoszonych na promocję gminy, nawiązał do wniosków komisji w sprawie przeniesienia przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju do Zespołu szkół w Iwoniczu- Zdroju, stwierdził, że pozostaje sprawa dostosowania pomieszczeń dla przedszkola nie może nastąpić wcześniej niż od września 2012r. Następnie Pan Aszklar Łukasz, zabrał głos na temat: działalności klubów sportowych, podkreślił, że działacze sportowi nie pobierali wynagrodzenia pracowali społecznie, poświęcali swój czas by zdobyć środki u sponsorów natomiast w budżecie Gminy nie ma zabezpieczonych środków na tworzenie warunków sportu. Dalej poruszył temat zorganizowanych imprez przez GOSiR w okresie od 2009-2011r. oraz że w budżecie zaplanowano środki na działalność GOSiR i nie wie co się stało w ciągu dwóch tygodni, że likwiduje się ośrodek, poinformował, o wysokości środków zaplanowanych na sport w budżetach w sąsiednich gminach. Stwierdził, że według jego wiedzy zadania sportu prowadzone przez GOK są nie zgodne z prawem. Następnie nawiązał do kontroli GOSir-u przez Komisję Rewizyjną, stwierdził, że kontrola komisji rewizyjnej dotyczyła prawidłowości księgowej ośrodka, a nie były poddawane oceniane sprawy merytoryczne działalności ośrodka, pytał w związku z likwidacją ośrodka, co jest problemem kierownik Aszklar, czy zadania ośrodka. Pan Burmistrz, Pan Z-ca Burmistrza, Pan Skarbnik odpowiednio odnieśli się do wypowiedzi kierownika.
Na koniec obrad Przewodniczący Rady przekazał życzenia od senatora Pana Andrzeja Matusiewicza, Pana A. Szlachty oraz Radnego Powiatu Pana Stanisława Kenara.

6. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji o godz. 16.20.

Prot. D.B Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak