biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XVIII /2012 z dnia 24 maja 2012r.

Protokół Nr XVIII /2012 z dnia 24 maja 2012r.

Protokół Nr XVIII /2012

Z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 24 maja 2012r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 9.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XVIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Andrzej Kuliga.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatu; Pana Marka Bliżyckiego, Pana Józefa Turka, Pana Stanisława Kenara.
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Panią Dyrektor GOPS, Pana Dyrektora GOK, Pana Dyrektora ZGK.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
2) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
3) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
5) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej GPL w Iwoniczu- Zdroju,
6) zmiany uchwały własnej,
7) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
8) w sprawie wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2012,
9) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
2. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy czytała informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu informacji o działalności Burmistrza głos zabrali: Pan Szajna Kazimierz Radny Pan Burmistrz Gminy, Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady oraz Radny Pan Stanisław Krukar. Przedmiotem dyskusji była sprawa zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2012/2013. Pan Szajna odczytał negatywną opinię Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej w sprawie arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013. Poinformował, że na Komisji OKZiKF padało wiele wniosków w sprawie nie łączenia oddziałów, ale nie zostały uwzględnione.
Z dezaprobatą odniósł się do zmian w organizacji pracy szkół przedstawionych na Komisji OKZiKF w zakresie zmniejszenia oddziałów w szkołach. Skutkiem takiej decyzji będzie redukcja etatów ogółem 11 osób, które zostaną zwolnione z pracy, oraz redukcja godzin etatów nauczycielskich (ponad 50 osób), którym zostaną obniżone godziny pracy od 1 godziny do powyżej 1 godziny. Zwracał uwagę na wymiar ludzki w tej sprawie. Ponadto podkreślił, że oświata jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy i nie można mówić, że oświata obciąża budżet gminy. Uważa, że ta sprawa winna być omówiona na sesji Rady.
Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie mógł tego tematu wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji, ponieważ raport o zmianach w arkuszu organizacji szkół Pan Burmistrz przekazał Radnym w dniu dzisiejszym.
Następnie Pan Burmistrz podkreślił, że na komisji oświaty temat organizacji szkół był omówiony w szerokim gronie osób; Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Zmiany w organizacji szkół wynikają z obecnej sytuacji demograficznej.
Pan Krukar pytał, czy jest ustawowy zapis o liczbie uczniów w oddziałach. Poinformowano, że nie ma takiego zapisu w ustawie o systemie oświaty. Na tym dyskusję na ww temat zakończono.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie, 14 za.

Ad. 4 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.
Pan Burmistrz Gminy i Pani Dyrektor GOPS przedstawili ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. Przedstawiona ocena ma stanowić podstawę planowania budżetu na rok następny w zakresie pomocy społecznej.

Ad. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie :
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012r., Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały; zmiany dot. m.in. realizacji projektów:
-„Przedszkolak odkrywa świat” zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków bieżących o kwotę 27 074,45 zł.
-„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1 225,77 zł.
– W dziale 852 zabezpieczono środki na realizację zadania wspieranie rodziny. Zadanie to zostało wprowadzone na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Skarbnik wyjaśnił zmianę wprowadzoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, którą przekazano Radnym. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

2) zmian w uchwale budżetowej na 2012r. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały; zmiany dot. wprowadzenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej tj. kwoty 9 120 005 złotych, a zwiększenie wynosi 40 588 złotych. Proponuje się wprowadzenie tej kwoty po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w rozdziale 80195 – Oświata, pozostała działalność. Proponuje się również zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwoty: 900 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Iwonicz-Zdrój oraz 262 000 zł – podatek od nieruchomości również płacony przez Gminę Iwonicz-Zdrój. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2012r. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały; proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych w klasyfikacji 75618.Są to dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przewiduje się, że wpływy z tego tytułu będą większe o 53 000 zł w stosunku do planowanych. Ta sama kwota jest proponowana dla zwiększenia planu wydatków w klasyfikacji 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Proponuje się wprowadzenie do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2011r. tj wysokości 377 969,22 zł. Propozycja przeznaczenia jest następująca:
– Kanalizacja Lubatowa – 40 000 zł,
– Remonty bieżące dróg gminnych – 180 769,22 zł
– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 4 000 zł
– Promocja JST – 50 000 zł
– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej – 50 000 zł
– Bieżące wydatki w pozostałej działalności w Oświacie – 49 600 zł
– Za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w ramach wspierania rodziny – 3 600 zł
Proponuje się również zmianę przeznaczenia środków w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion” w wysokości 48 286,58 zł polegającą na zmniejszeniu o tą kwotę wydatków bieżących a zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 52 286,58 zł.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Józef Turek Radny powiatu stwierdził, że zabraknie środków na kanalizację w Lubatowej pod przepompownie. Pan Krukar Stanisław ponownie podniósł sprawę nie przeznaczenia środków na dwie lampy na ul. Ogrodową. Wyjaśnień do ww pytania udzielił Pan Burmistrz. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1.

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały; Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 655 253,22 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 890 935,86 zł , majątkowych kwotę 142 286,58 zł. Wprowadzono przychody w formie wolnych środków w kwocie 377 969,22 zł.
Dokonano zmian w przedsięwzięciach:
-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 48 286,58 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 52 286,58 zł.
-„Przedszkolak odkrywa świat” zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków bieżących o kwotę 27 074,45 zł.
-„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1 225,77 zł.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2.

5) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej GPL w Iwoniczu- Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF oraz Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wprowadzono poprawkę w § 5 ust. 1 lit. f otrzymuje brzmienie „f opieka nad chorym dzieckiem”, innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 14, za 13.

6) zmiany uchwały własnej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF oraz Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zmiana polega na zmianie członków Społecznej Rady GPL w Iwoniczu-Zdroju Anetę Kuliga zastąpiła Anna Frodyma. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

7) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF oraz Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

8) w sprawie wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2012,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja OKZiKF zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

9) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uchwała dotyczy nabycia działki przez Gminę w Lubatówce na której będzie zlokalizowany maszt anteny do przekazu Internetu szerokopasmowego. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Budżetu Krzysztof Józefowicz odczytał wniosek komisji by dla młodzieży udostępnić boisko „Orlik” w soboty i niedziele. Wniosek przyjęto jednogłośnie. W dalszej dyskusji zgłoszono interpelacje, zapytania , wolne wioski:
Pan Marek Bliżycki Radny Powiatu zgłosił sprawy dot.:
– konieczności uporządkowania działki po wyburzonym obiekcie zabytkowym, jakim była „karczma”
w Iwoniczu,
– braku reprezentacji przedstawicieli z gminy Iwonicz-Zdrój na sesji Rady Powiatu, gdzie tematem było ustalenie z gminami zasad współpracy w zakresie remontu dróg powiatowych.
Ponadto poinformował o planowanym remoncie przepustu drogowego koło Policji w Iwoniczu. Podał termin rozpoczęcia i zakończenia robót na tym odcinku tj: od sierpnia do listopada br. oraz zakres prac, które będą obejmować: przełożenie sieci kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej , wykonanie objazdu.
Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Pana Bliżyckiego i udzielił odpowiedzi.
Pan Stanisław Drozd zgłosił uwagi dot.: braku informacji o sesjach Rady Powiatu, uwagi co do wykonania zadań takich jak wykaszanie rowów przy drodze powiatu, łatanie dziur na drodze powiatowej w Lubatówce, udrożnienie kratek ściekowych. Następnie, zgłosił uwagi dot. wykonywania zadań gminy wykasza trawy na cmentarzu, odnowienia przystanków, przeprowadzenia remontu 120 letniej kapliczki przy stadionie w Lubatówce, zakupie wody mineralnej dla pracowników gospodarczych w Lubatówce.
Pan Stanisław Kenar Radny powiatu odniósł się do zgłoszonych interpelacji Pana Drozda i udzielił wyjaśnienia w zakresie możliwości finansowych realizacji zadań powiatu.
Pan Burmistrz Paweł Pernal i Przewodniczący Rady udzielili odpowiedzi na temat zgłaszanych interpelacji i wyjaśnili swoją nieobecność na sesji Rady Powiatu.
Następnie głos zabrał Radny Rajmund Boczar jako przewodniczący Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój zgłosił następujące sprawy:
– braku odpowiedzi na pisma kierowane do Pana Burmistrza, w sprawie renowacji fontanny oraz nt. kosztów remontu ul. Piwarskiego, (pisma z roku 2010 i 2011),
– zgłosił konieczność naprawy barierki koło Orlika i Al. Leśnej,
– uporządkowania basenu,
– konieczność uruchomienia zegara na wieży,
– uwagi do ukwiecenia klombów pod Jodłą w Iwoniczu-Zdroju,
– zabezpieczenie rzeki na pl. Dietla,
oraz zgłosił skargę prezesa Klubu Gryf, który nie otrzymał odpowiedzi na pismo adresowane do Pana Burmistrza w sprawie organizowanej imprezy.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na każdą zgłoszoną sprawę przez Pana Radnego Boczara.
Pani Dorota Świstak zgłosiła uwagi dot. porządkowania terenu przez organizatorów biegu ogólnopolskiego. Uważa, że za taki stan rzeczy osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w Iwoniczu- Zdroju powinny ponieść odpowiedzialność.
Pan Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi Panu Stanisławowi Krukarowi w sprawie projektu rewitalizacji uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, który jest na liście rezerwowej projektów oczekujących na dofinansowanie ze środków UE.
Pan Bliżycki pytał, czy do właściciela terenu po rozburzonej karczmie była wysłana prośba o uporządkowanie działki oraz poinformował Pana Radnego Drozda w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na remont zabytkowej kapliczki.
Pan Kuziemka zgłosił potrzebę odnowienia Krzyża Millenijnego w Iwonicz-Zdroju.
Pan Bień pytał o remont drogi Turkówka, a szczególnie remont odcinka ok 200m najbardziej uszkodzonego, o wywóz eternitu, o dalszą budowę chodnika w Lubatowej.
Pan Szajna Kazimierz pytał w kwestii nt farmy wiatrowej. Pan Z-ca Burmistrza poinformował o terminach zgłaszania uwag przez zainteresowanych mieszkańców.
Pan Turek Józef Radny Powiatu, zgłosił sprawy dot. remontu dróg, pytał kto odpowiada za koszenie trawy na cmentarzu, następnie zgłosił konieczność naprawy rynien na dachu w domu ludowym i w ośrodku zdrowia, zabezpieczenia zbiornika p.poż, oraz temat wykonania przyłączy kanalizacyjnych po zakończeniu inwestycji.
Na powyższe pytania i interpelacje szczegółowych odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Pan Z-ca Burmistrza.
Następnie Pan Burmistrz poinformował o sprawie kar środowiskowych naliczanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Pani Radca prawny uzupełniła wypowiedź Pana Burmistrza poinformowała, że wystosowała skargę na decyzję GIOŚ w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po złożeniu skargi do NSA, Główny Inspektor Ochrony Środowiska uchylił własne decyzje i wszystkie decyzje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ww sprawie. Obecnie WIOŚ jest związany ze stanowiskiem prawnym decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie umorzenia zapłaty kar środowiskowych naliczonych dla ZKG w Iwoniczu- Zdroju do dnia zamknięcia oczyszczalni ścieków w Iwoniczu- Zdroju.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Rady
– odczytał pismo Rady Pedagogicznej z Iwonicza w sprawie organizacji pracy szkoły w roku 2012/2013.
zgłosił sprawy dot.:
– zlikwidowania zacieku na wieży zegarowej,
– od lutego prosił o zorganizowanie szkolenia z bhp dla grupy 14 osób ze szkoły w Iwoniczu,
– zlikwidowania przecieku dachu nad kotłownią w szkole w Iwoniczu,
– braku odpowiedzi na pisma złożone do Dyrektorów wydz. Urzędu Gminy, prosił o udzielanie odpowiedzi na pisma, na zgłaszane prośby i wnioski, na dany czas wg określonej potrzeby,
– pytanie do Dyrektora ZGK – jakie podjął działania w zakresie likwidacji infiltracji kanalizacji, czy zakupiono zadymiarkę, jakie działania wykonali pracownicy w tym zakresie.
Pan Dyrektor ZGK udzielił odpowiedzi nt podjętych działań nt. opracowanej procedury kontroli sieci kanalizacyjnej w terenie, o stwierdzonych nieprawidłowościach, o ilości skontrolowanych przyłączy, o wystosowanym piśmie w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską na zakup zadymiarki. Po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wiele wykonano w sprawie likwidacji infiltracji kanalizacji, gdyż nie podjęto konkretnych działań w terenie, do tej pory nie powinno być problemu z zakupem zadymiarki. Sprzęt powinien być dawno zakupiony i w terenie praca powinna być wykonywana.
Prosił o zrobienie zebrań wiejskich na temat segregacji śmieci.
Dyrektor Zakładu odniósł się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady omówił sprawę ponoszonych kosztów związanych z taryfami, zakupem zadymiarki, ponoszonych opłat za śmieci, segregacji śmieci o przejęciu zakładu.
Następnie Pan Burmistrz szczegółowo omówił arkusz organizacji szkół na lata 2012/2013.

7. Zamknięcie sesji.
Obrady XVIII Sesji zostały zamknięte o godz. 14.00

Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak