biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

Protokół Nr XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

Protokół Nr XX/2012

Z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
27 czerwca 2012r. w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju od godz. 14.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Pan Waldemar Niemczyk.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej, Radnych powiatu Panią Dorotę Tomasiewicz i Pana Marka Bliżyckiego.
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Panią Dyrektor GOPS, Pana Dyrektora GOK.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podejmowanie uchwał :
(po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r,
– sprawozdaniem finansowym,
– opinią regionalnej izby obrachunkowej,
– informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,
– stanowiskiem komisji rewizyjnej).
1) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój 90 z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Podejmowanie uchwał :
Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z:
– sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r, budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r., sprawozdaniem finansowym, informacją i stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój.
Następnie Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2012r. (Uchwała Nr IX/9/2012). Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Stanisław Zając Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011r. Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju sformułowany dnia 04 czerwca 2012r, do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011 rok. – wniosek Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Pan Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r. – (Uchwała Nr IX/42/2012 z dnia 11 czerwca 2012r, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie), stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat wykonania budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. W wyniku głosowania: głosujących 14, za 10, przeciw 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r. została podjęta.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

Ad. 3 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady przekazał Radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie.
Następnie głos zabrali Radni :
Pan Krukar Stanisław pytał, czy amfiteatr został oddany do użytkowania. Pan Burmistrz poinformował, że nie został jeszcze oddany do eksploatacji.
Pan Boczar Rajmund pytał w sprawie udostępnienia boiska sportowego „Orlik” w soboty i w niedziele, zgodnie z wnioskiem przyjętym na sesji w dniu 24 maja br. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że od 1 lipca na 2 m-ce będzie zatrudniony pracownik i boisko sportowe będzie otwarte w soboty i niedziele od 9.00 – 20.30.
Przewodniczący Rady prosił przewodniczącego Komisji Oświaty o zwołanie posiedzenia Komisji w sprawie oceny przygotowania klubów sportowych do II połowy sezonu. (rozliczenia otrzymanych dotacji, określenia potrzeb na II półrocze br przez prezesów klubów sportowych).
Pan Boczar pytał czy będzie uruchomiony zegar na wieży zegarowej. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zegar będzie uruchomiony.
Ad. 4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XX sesji o godz. 15.00.

Prot. D. Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak