Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZasady delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zasady delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 011.K.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych
z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013, poz. 167) zarządzam, co następuje:

I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Podróżą służbową krajową, zwaną w dalszej części podróżą służbową, jest wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju czynności i zadań określonych przez Burmistrza Gminy, poza siedzibą pracodawcy, w terminie i w miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest miejscowość siedziby pracodawcy.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na rozpoczęcie podróży służbowej z miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika.
4. Nie uznaje się za podróż służbową przypadków delegowania pracownika do miejscowości jego stałego lub czasowego miejsca pobytu.
5. Podróży służbowej nie stanowią dojazdy pracownika do miejsca pracy.

II. Polecenie wyjazdu służbowego
§ 2. 1. Formalną podstawą wykonania podróży służbowej przez pracownika jest imiennie wystawione polecenie wyjazdu służbowego określające cel, termin i miejsce delegowania oraz rodzaj środka transportu.
2. Polecenie wyjazdu służbowego ewidencjonowane jest w rejestrze delegacji służbowych, prowadzonym w Wydziale Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
3. Polecenie wyjazdu, jako zlecający wyjazd, podpisują:
1) dla Burmistrza Gminy – Sekretarz Gminy Iwonicz – Zdrój,
2) dla Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy – Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój,
3) dla pozostałych pracowników urzędu – Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój, a w razie jego nieobecności w pracy – Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

III. Koszty przejazdu w podróży służbowej i środek transportu
§ 3. 1. Podstawowymi środkami transportu do wykonania podróży służbowej są środki komunikacji publicznej ( PKS, PKP) lub prywatnej (BUS).
2. Właściwy, do wykonania podróży służbowej środek transportu, określa w poleceniu wyjazdu służbowego delegujący, kierując się zasadą racjonalizacji kosztów podróży,
z uwzględnieniem jej charakteru i utrudnień związanych z dojazdem.
§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na wykonanie podróży służbowej samochodem osobowym będącym własnością pracownika.
W tym celu między pracownikiem a pracodawcą zostanie zawarta stosowna umowa.
2. Podróż służbowa samochodem prywatnym powinna odbyć się najkrótszą trasą, której bez uzasadnionych powodów nie należy wydłużać.
3. Refundacja kosztów wykorzystania samochodu prywatnego w podróży służbowej stanowi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu, która wynosi:
1) dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,40 zł/km
2) dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,60 zł/km.
4. Określona przez pracownika ilość faktycznie przejechanych kilometrów ma charakter oświadczenia i może podlegać weryfikacji.

IV. Dokumentowanie i rozliczanie kosztów podróży służbowej.
§ 5. 1. Rozliczenie kosztów podróży służbowej dokonywane jest na druku polecenia wyjazdu służbowego, w rubrykach rachunku kosztów podróży.
2. Do rozliczenia kosztów podróży służbowej, pracownik ma obowiązek załączyć stosowne dokumenty (rachunki, faktury, bilety, itp.) potwierdzające poniesienie wydatków.
3. Jeżeli przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 nie jest możliwe, pracownik jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o wysokości poniesionego wydatku oraz
o przyczynach braku jego udokumentowania.
4. Pracownikowi, który w czasie podróży służbowej nie korzystał z wyżywienia przysługuje dieta, na zasadach określonych w § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013, poz. 167).
5. Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia kosztów podróży służbowej
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal