biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyDokonywanie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Dokonywanie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 012.K.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )) i art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594),
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się system ocen pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
dokonywanych przez bezpośrednich przełożonych.
2. Sposób, tryb, skalę ocen oraz okresy, za które sporządzana jest ocena określa Regulamin
dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w Iwoniczu – Zdroju, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz kryteriów, w oparciu o które dokonywana jest ocena określa załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
4. Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wdrożenie systemu ocen pracowników samorządowych, jego aktualizację oraz nadzór nad jego wykonywaniem powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się oceniającym, tj. bezpośrednim przełożonym pracowników.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie