Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyWprowadzenie Regulaminu wynagradzania

Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie Nr 013.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.

Na podstawie art. 772 § 1, § 2, § 4  i § 6  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.[1])), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013, poz. 1050)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam Regulamin wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagrodzenia, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz stanowisk pracowników pomocniczych i obsługi, określający wymagania kwalifikacyjne i zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego, stanowi załącznik Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

2. Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego Zarządzenia.

3. Wykaz stanowisk, na których przyznaje się pracownikom dodatek funkcyjny oraz wysokość tego dodatku, określa załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 5  maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania,

2. Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 9  sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania,

3. Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania,

4. Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania,

5. Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania.

§ 4. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2  tygodni, od dnia podania go do wiadomości pracowników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
 
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal

 Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 013.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2  października 2013 r.
 

REGULAMIN wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagrodzenia, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagrodzenia, dodatków i świadczeń związanych z pracą.

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj, czas trwania i wymiar czasu pracy.

3. Postanowieniami Regulaminu nie są objęci pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, zatrudnieni na podstawie powołania i wyboru.

§ 2. 1. Pracownicy zostają zapoznani z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez bezpośrednich przełożonych, co potwierdzają oświadczeniem złożonym na piśmie.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego teczki akt osobowych.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju,
w imieniu którego występuje burmistrz,

2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy
w Iwoniczu – Zdroju na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj, czas trwania i wymiar czasu pracy,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami),

4) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami),

5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1050)

II. Zasady wynagradzania za pracę

§ 4. 1. Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu
o rozporządzenie i niniejszy Regulamin oraz limit środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników, ujętych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Podstawą zaszeregowania pracownika jest wykaz stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych

stanowisk urzędniczych oraz stanowisk pracowników pomocniczych i obsługi, określający wymagania kwalifikacyjne i zaszeregowanie do odpowiedniego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiący załącznik Nr 2.

3. Podstawą ustalenia dla pracownika wynagrodzenia zasadniczego jest tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, stanowiąca załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy za miesiąc kalendarzowy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

§ 6. 1. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkami do niego, płatne jest co miesiąc, z dołu, w dniu 26 każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. W szczególnych przypadkach pracodawca może wyznaczyć inny dzień wypłaty wynagrodzenia.

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy.

3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie urzędu, do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej. Wynagrodzenie może być przekazane na rachunek bankowy pracownika, po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

4. Odcinek listy płac zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia przekazuje się pracownikowi w dniu wypłaty.

5. Pracodawca, na wniosek pracownika, udostępnia mu do wglądu dokumentację płacową.

6. Indywidualne wynagrodzenie pracownika objęte jest tajemnicą służbową.

III. Składniki i dodatki do wynagrodzenia

§ 7. Szczegółowe zasady przyznawania, obliczania i wypłaty przysługujących pracownikowi:

1) dodatku za wieloletnią pracę,
2) nagrody jubileuszowej,

3) jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, regulują przepisy art. 38 ustawy oraz § 7  ust.1, ust. 3  i ust. 4,
§ 8  i § 9  rozporządzenia.

§ 8. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wskazanych w załączniku Nr 4  przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek ustala się na czas wykonywania czynności uprawniających do jego otrzymywania. Dodatek ten może być przyznany także czasowo, w sytuacji zastępstwa osoby, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem realizowania zadań przez okres co najmniej 1  miesiąca.

3. Decyzję o wysokości dodatku, w odniesieniu do poszczególnych pracowników, podejmuje pracodawca.

4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym,
w terminie wypłaty wynagrodzenia miesięcznego.

§ 9. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, może zostać przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok.

3. Wysokość dodatku wynosi od 10% do 60% łącznie wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.

4. Decyzję o wysokości dodatku, w odniesieniu do poszczególnych osób, podejmuje pracodawca.

5. Dodatek specjalny wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym,
w terminie wypłaty wynagrodzenia miesięcznego.

§ 10. 1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 10% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z czego:

1) 40% środków przeznacza się na nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego,

2) 60% środków przeznacza się na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

2. Pracowników, typowanych do nagrody, zgłaszają ich bezpośredni przełożeni, przedkładając pracodawcy, na koniec każdego kwartału, pisemny i umotywowany wniosek wraz z propozycją wysokości nagrody.                                                                                                                                                             3. Środkami funduszu dysponuje i nagrody przyznaje pracodawca, każdorazowo określając ich wysokość.

4. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy ma charakter uznaniowy, pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie

§ 11. 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10% środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

2. Premia może być przyznawana pracownikowi za wykonywanie dodatkowych prac zleconych, wykraczających poza obowiązkowy przydział czynności, podnoszenie kwalifikacji i wydajności pracy w wysokości do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Premia ma charakter uznaniowy i ocenny. Przyznawana jest na pisemny
i umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego i wypłacana łącznie
z wynagrodzeniem za dany miesiąc kalendarzowy. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.

IV. Świadczenia pieniężne związane z pracą

§ 12. Pracownikom, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, przysługują również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, w oparciu
o art. 92 Kodeksu pracy, przepisy regulujące zakres uprawnień i wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu,

2) świadczenia o których mowa w art. 184 ustawy – Kodeks pracy, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach,

3) ekwiwalent na zakup materiałów piśmiennych oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodny z art. 2377 § 4  Kodeksu pracy, w wysokości
i na zasadach ustalonych w odrębnym Zarządzeniu,

4) zwrot kosztów delegacji służbowych, według zasad ustalonych w odrębnym Zarządzeniu,

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,

6) odprawa pośmiertna, przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy
w wysokości i na zasadach ustalonych w tym przepisie.

§ 13. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy, premię, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 14. 1. Pracownikom wykonującym na polecenie przełożonego pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, według ich wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny
w tym samym wymiarze, według zasad określonych w art. 42 ust. 4  ustawy.

2. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia, na zasadach określonych w art.1518 ustawy – Kodeks pracy.

V. Postanowienia końcowe

§ 15. Pracodawca, w każdym czasie, na wniosek pracownika udostępnia mu do wglądu niniejszy Regulamin.

§ 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, albo poprzez wydanie nowego Regulaminu.

§ 18. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2  tygodni, od dnia podania go do wiadomości pracowników.


Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 013.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2  października 2013 r.

WYKAZ
STANOWISK URZĘDNICZYCH, W TYM KIEROWNICZYCH STANOWISK URZĘDNICZYCH ORAZ STANOWISK PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH

I OBSŁUGI, OKREŚLAJĄCY WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

I ZASZEREGOWANIE DO KATEGORII WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO.

KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

L.p.
Stanowisko
Minimalna kategoria zaszeregowania
Maksymalna kategoria zaszeregowania
Wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie)
Wymagany staż pracy1w latach
1.

Sekretarz Gminy

XVII
XXII
wyższe2
4, w tym co najmniej 2  na stanowiskach kierowniczych
2.

Zastępca Kierownika USC

XIII
XVII
wyższe2
4
3.

Dyrektor Wydziału

XV
XIX
wyższe2
5
4.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

XIII
XVI
wyższe2
4
STANOWISKA URZĘDNICZE
L.p.
Stanowisko
Minimalna kategoria zaszeregowania
Maksymalna kategoria zaszeregowania
Wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie)

Wymagany staż pracy1w latach

1.
Radca prawny
XIII
XX
wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego3


2.
Inspektor
XII
XV
wyższe2
3
3.
Podinspektor
X
XIV
wyższe2
3
4.
Informatyk
X
XIII
wyższe kierunkowe4
3
5.
Specjalista
X
XIII
średnie5
3
6.
Referent
IX
XII
średnie5
2
7.

Samodzielny referent

IX
XI
średnie5
2
8.

Młodszy referent

VIII
X
średnie5
STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI
L.p.
Stanowisko
Minimalna kategoria zaszeregowania
Maksymalna kategoria zaszeregowania
Wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie)
Wymagany staż pracy1w latach
1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

XII
XI

XIII
XII

wyższe2
wyższe2

3

2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

X
IX
VIII

XII
X
IX

średnie5
średnie5
średnie5

3
2

3.
Konserwator
VIII
XI
średnie5lub zasadnicze zawodowe6
4.
Palacz c.o.
VIII
X

zasadnicze zawodowe6, uprawnienia w zakresie obsługi kotłów c.o.

5.

Robotnik gospodarczy

V
VIII
zasadnicze zawodowe6


6.

Kierowca samochodu osobowego


VII


IX

średnie5lub zasadnicze zawodowe6, prawo jazdy7


7.

Pomoc administracyjna

III

VI
średnie5
8.
Sprzątaczka
III
V
zasadnicze zawodowe6
9.
Goniec
II
IV
zasadnicze zawodowe6

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym, za staż pracy wymagany na kierowniczych stanowiskach urzędniczych należy rozumieć również wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6  ust. 4  ustawy,

2) wyższe odpowiedniej specjalności, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

3) studia prawnicze i tytuł magistra prawa oraz aplikacja radcowska i wpis na listę radców prawnych,

4) wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w specjalności informatycznej,

5) średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

6) zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

7) prawo jazdy, co najmniej kategorii B, badania lekarskie i psychologiczne.


Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 013.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2  października 2013 r.

TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I
2.200
II
2.240
III
2.280
IV
2.320
V
2.360
VI
2.400
VII
2.500
VIII
2.600
IX
3.000
X
3.200
XI
3.400
XII
3.600
XIII
3.800
XIV
4.000
XV
4.300
XVI
4.600
XVII
4.900
XVIII
5.100
XIX
5.400
XX
5.800
XXI
6.200
XXII
6.600
 


Załącznik Nr 4  do Zarządzenia Nr 013.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2  października 2013 r.

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMYWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚĆ

L.p.
Stanowisko

Procent najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania*

1.
Sekretarz Gminy
75 – 85
2.
Zastępca Kierownika USC
50 – 60
3.
Dyrektor Wydziału
35 – 45
4.
Radca prawny
90 – 95
5.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

15 – 25
6.

Dyrektorzy gminnych jednostek budżetowych
( GOPS, ZGK )

35 – 45

* określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.