biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 069.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 36 a ust. 1 i ust. 14, w związku z art. 5 c pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu , a także po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. Przedłuża się Pani Małgorzacie Jakubowicz okres powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.