biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

IWONICZ-ZDRÓJ 2016-02-18

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z póżn. zm.)
oraz
Uchwały Nr X/45/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w IWONICZU

wraz z prognozĄ oddziaływania na środowisko

w dniach od 29 lutego 2016 r. do 21 marca 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy ul. Aleja Słoneczna 28

pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

Projekt MPZP „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój: bip.iwonicz-zdroj.pl

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenu Głównego Punktu Zasilania oraz obszaru lokalizacji linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć w miejscowości Iwonicz.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE planU miejscowEGO rozwiązaniami odbędzie się W DNIU 11 MARCA 2016 R.

w „DOMU ZDROJOWYM” W IWONICZU-ZDROJU PLAC DIETLA 2

pokój NARAD o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja Słoneczna 28 lub adres e-mailowy: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2016 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój