Strona głównabiuletynGospodarka odpadamiAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

 

 

I.Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016, poz.250)  jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższa analiza ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców gminy, którzy złożyli deklarację i wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych, o sposobie gromadzenia odpadów, podmiotach świadczących usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów.

Zakres analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem burmistrza gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, sporządzonym na podstawie art. 9q ust.1 ustawy celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Analiza  stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 9tb ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega publicznemu udostępnieniu na stronie BIP urzędu gminy.

II. Zagadnienia ogólne.

 1. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój  odbierał Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład w Krośnie ul. Lotników 6. Podmiot zgodnie z art.6d  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wyłoniony w drodze przetargu publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne ( zmieszane i segregowane) trafiły do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie.
 2. Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój zorganizowano jeden punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, działający przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać następujące rodzaje  odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe;  zużyte opony; odpady zielone, popioły (sezonowo od listopada do kwietnia), odpady budowlane z remontów mieszkań, odpady problematyczne. Punkt został wyposażony w pojemniki na odpady, w tym odpady segregowane. Ponadto do dyspozycji gminy były dwa utwardzone składy na odpady budowlane i odpady zielone. PSZOK  jest czynny w godzinach 7OO do 15OO.
 3. Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest do pojemników rozstawionych w obiektach użyteczności publicznej tj. w Domach Ludowych, przedszkolach gminnych i placówkach szkolnych, w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
 4. W 2015 r. zostały zorganizowane zostały dwie mobilne zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stał zebrany z tzw. wystawki. W przypadku większej ilości odpadów mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wywózki w miejscu składowania.
 5. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (ogródki działkowe, ogrody przydomowe, działki rolne) mieszkańcy mogli bezpłatnie dostarczać do PSZOK. Odpady zostały przewiezione i poddane procesom kompostowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie.
 6. Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój ustawione są kontenery na odzież i obuwie w miejscowościach:
 • Iwonicz-Zdrój
 • Iwonicz
 • Lubatówka
 • Lubatowa

Odpady tego rodzaju są odbierane przez podmiot zewnętrzny w formie bezpłatnej. W roku 2015 prowadzone były rozmowy w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru zebranych odpadów oraz utrzymania czystości i porządku w obrębie miejsc składowania odzieży. Zaobserwowano niepokojące zachowania mieszkańców polegające głównie na składowaniu worków z odzieżą przy pojemnikach w sytuacji gdy same pojemniki często pozostawały puste.  

 1. Odpady segregowane jak opakowania ze szkła, plastiku, papieru i metali  są gromadzone w pojemnikach do segregacji odpadów rozstawionych na terenie Gminy oraz w     workach foliowych dostarczanych bezpłatnie mieszkańcom gminy. Łącznie  na terenie       gminy zorganizowano 14 gniazd do segregacji odpadów. W roku 2015 zlikwidowano jedno      gniazdo pojemników w rejonie przystanku Iwonicz Młyn oraz jedno przy szkole  podstawowej w Iwoniczu. Decyzja została podjęta w związku z prawdopodobnym  podrzucaniem odpadów z innych gminy oraz brakiem możliwości zapewnienia porządku w   rejonie pojemników. Odpady segregowane są dostarczane do pojemników przez   mieszkańców bezpłatnie. Opady segregowane  (tworzywa sztuczne, tektura, papier, metal i opakowania   wielomateriałowe) oraz odpady szklane gromadzone przez mieszkańców w         workach foliowych są odbierane w oznaczone dni miesiąca przez podmiot, który wygrał   przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mieszkańcy mają      również możliwość przekazania odpadów problematycznych, w tym popiołów z    palenisk   domowych oraz odpadów wielkogabarytowych i opon samochodowych.     Zbiórka  prowadzona jest przez podmiot jw. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych został   dostarczony mieszkańcom gminy w formie kalendarzy, z   zaznaczonymi dniami odbioru   poszczególnych frakcji.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne (zmieszane i segregowane) są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmę ELEKTRO Bogusław Bargieł Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego TARNOWIEC 237. Zbiórka prowadzona była dwukrotnie w roku kalendarzowym.. Część odpadów jest czasowo magazynowana w utworzonym Punkcie  Selektywnego      Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady są magazynowane do czasu zebrania odpowiedniej partii i  wywożone przez uprawniony podmiot. W PSZOK zbierane są odpady o kodach:

 1) 16 01 03 – zużyte opony,

 2) 17 01 01  – odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 3) 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

 4) 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

 5) 20 02 01 – inne odpady ulegające biodegradacji,

 6) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

 

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

            W 2015 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z   gospodarowaniem   odpadami komunalnymi. Gmina Iwonicz-Zdrój dokonała jedynie zakupu   pojemników do   segregacji odpadów komunalnych, pojemników i kontenerów  oraz  worków  foliowych na  odpady zmieszane, segregowane i zielone. Pojemniki i konterenry do segregacji odpadów  zostały rozstawione na terenie gminy oraz przekazane do PSZOK w Iwoniczu-Zdroju.

            W roku 2015 planowano zakup kontenerów zamkniętych do gromadzenia odpadów elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych jak oprawy neonowe, baterie czy akumulatory. Zakup nie został sifinalizowany z uwagi na wysokie koszty zakupu.

 

 1. Liczba mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój w roku 2015 oraz sposób wywiązywania się z obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 1)       Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015r. – 10.993 osób

 2)       Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój zgodnie ze  złożonymi deklaracjami – 8.621 osób.

 3)       Po weryfikacji złożonych deklaracji wynika  że  2.372 osób nie zamieszkuje  na  terenie Gminy lub osoby te nie złożyły w czasie deklaracji.

  4)      Liczba gospodarstw, które nie złożyły deklaracji – 6 szt.

  5)      Liczba osób, która zalega w uiszczaniu należności za odbiór odpadów – 437

  6)      Liczba osób w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne – 46

  7)      Liczna wszczętych postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odbiór  odpadów komunalnych – 0

 

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

            W 2015r. na terenie gminy wytworzono łącznie 1541,7 Mg odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz podobnych do komunalnych odebranych z placówek handlowych, domów wczasowych, sanatoriów, placówek oświatowych. Niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebrane od mieszkańców gminy  – 1.089,2 Mg. Jest to wzrost w stosunku do roku 2014 o 119,3Mg.  Ilość odpadów podobnych do komunalnych  odebranych od podmiotów gospodarczych nie uległa większemu wzrostowi w stosunku do roku 2014 ( 437,1 Mg) i wyniosła 452,5 Mg.

 

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z tereny Gminy.

 

1)        W roku 2015r. w ramach działania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  łącznie z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój odebrano  1541,7 Mg  odpadów komunalnych zmieszanych, w tym z terenów zamieszkałych 1.089,2 Mg. Odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach oraz zgromadzonych w       workach foliowych i PSZOK zebrano  557,4 Mg, w tym

 

 • Opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa : 18,0 Mg
 • Opakowania ze szkła: 140,1 Mg
 • Zmieszane odpady opakowaniowe: 192,3 Mg
 • Odpady wielkogabarytowe: 51,6 Mg
 • Zużyte opony : 15,0 Mg
 • Inne ulegające biodegradacji: 5,6 Mg
 • Inne nieulegające biodegradacji: 39,5 Mg
 • inne zebrane selektywnie (popioły): 56,3 Mg
 • gruz betonowy z rozbiórek: 15,8 Mg
 • gruz betonowy z rozbiórek zebrany i przekazany mieszkańcom: 20,5 Mg
 • inne (leki, elektrośmieci) – 0,8 Mg ( w tym leki zebrane w aptekach – 0,2 Mg)
 • odpady powstałe po pożarach: 1,9 Mg

 

    2)     W wyniku przeprowadzonej  mobilnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych łącznie zebrano 0,6 Mg zużytego sprzętu AGD, w tym:

 

 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35* – 0,4 Mg
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 – 0,2 Mg

 

3)    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0   %

4)    Poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji    odpadów komunalnych: papieru,. szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań  wielomateriałowych: 56,1%

5)    Poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 51,4%

 

W roku 2015 wszystkie poziomy organiczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  zostały osiągnięte.

IV.Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

 1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 762.589,10 zł.
 2. Zaległości na dzień 31.12.2014r. – 52.541,46 zł.
 3. Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. – 8.421,03 zł.
 4. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 806.709,53 zł.

V.Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.:

 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 488.700 zł.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 14.910,07 zł
 3. Zbiórka odpadów segregowanych i elektrośmieci: bezpłatnie, w ramach umowy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu na obsługę gminy (nieruchomości zamieszkałe)
 4. Koszty administracyjne: 188.196,83 zł

            w tym:

1) wynagrodzenia pracowników  (3,62 etatu) – 176.378,83 zł

2) edukacja ekologiczna  –  1.500 zł

3) koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda, śmieci, lex, bip, akcesoria komputerowe, obsługa prawna, telefony, inne) –  6.965,50 zł,

4) prowizje inkasentów – 2.118,50 zł

 1. Zakup materiałów (worki foliowe, pojemniki, remonty kontenerów itp.) – 70.782,20 zł
 2. Łączne koszty systemu gospodarki odpadami:  762.589,10 zł

 

 VI.Wyposażenie mieszkańców w worki i pojemniki.

            W ramach funkcjonującego systemu odbioru odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców wyposażono w worki do zbierania odpadów komunalnych (biały, żółty, zielony, ). Dostawa worków została dokonana przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Dystrybucją worków zajęli się sołtysi wsi oraz BOM w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Łącznie zakupiono  120.000 szt. worków, w  tym:

 • Worki białe 100l: 000 szt.
 • Worki żółte 120l: 000 szt.
 • Worki zielone 80l: 000 szt.

Koszt zakupu worków – 24.900 zł

            Wraz z workami każdy mieszkaniec gminy otrzymał harmonogram odbioru odpadów komunalnych w formie kalendarza oraz zestaw etykiet (identyfikatorów kreskowych), które miał obowiązek przyklejenia do wystawianego worka.

            Ponadto gmina dokonała zakupu 5 szt. pojemników do segregacji odpadów typu Iglo 1,5m3. Pojemniki zostały ustawione na PSZOK-u w Iwoniczu-Zdroju (dwa) oraz w miejscach publicznych. Koszt zakupu 6.250 zł. 

            W Gminny Punkcie Segregacji Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju ustawiono nowozakupione konterenry KP-7 otwarte i zakryte w ilości 5 szt., z przeznaczeniem na odpady segregowane, głównie budowlane i wielkogabarytowe. Koszt zakupu 23.493 zł.

            Łącznie na zakup worków, pojemników i kontenerów wydano w roku 2015 kwotę 54.643 zł.

 

            Gmina Iwonicz-Zdrój nie wprowadziła systemu indywidualnego odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości z uwagi na znacznie wyższe koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niż obowiązujący odbiór z wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju miejsc gromadzenia odpadów ( przy głównych drogach gminnych, powiatowych i krajowych). Koszty odbioru odpadów z nieruchomości są wyższe z uwagi na  trudny dojazd (tereny górzyste), konieczność dojazdu mniejszymi pojazdami lub brak dojazdu dla pojazdów specjalnych i konieczność ręcznego przenoszenia pojemników i worków. Odbiór odpadow z poboczy dróg wprowadza jednak utrudnienia w ruchu drogowym i należy w przyszłości szukać innych rozwiązań, nawet droższych niż obecnie funkcjonujący system odbioru odpadow komunalnych.

            Koszty funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych w roku 2015 były niższe niż w roku 2014 (801.804 zł). Pozwoliło to na utrzymanie wysokości opłat dla mieszkańców w kwocie 7,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny  oraz dokonanie zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

            W latach następnych należy dążyć do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu odbierania odpadów poprzez prowadzenie działań mających na celu obniżenie ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych (zapobieganie powstawaniu odpadów art.17 ustawy o odpadach), w tym działań mających na celu zwiększenie ilości odpadów segregowanych, zagospodarowania odpadów przez ich wytwórców poprzez  przetworzenie i ponowne wykorzystanie na własne potrzeby (np. odpady drewna do ogrzewania mieszkań).

 

Sporządził:

Andrzej Kaleta

insp. Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju