Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Stypendialnej

Powołanie Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 123.O.216
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/184/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

1) Pan Józef Sowiński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji Stypendialnej,

2) Pan Witold Kocaj, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, – Członek Komisji,

3) Pan Bartłomiej Kucza, pracownik Urzędu Gminy, zajmujący się sprawami kultury fizycznej, – Członek Komisji,

4) Pani Dorota Świstak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Członek Komisji,

5) Pan Marcin Zając, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej – Członek Komisji,

  • 2. Przewodniczący Komisji Stypendialnej kieruje pracami Komisji.
  • 3. Komisja po rozpatrzeniu wniosku w sprawie przyznania stypendium sportowego, przedstawia opinię

Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

  • 4. Traci moc Zarządzenie Nr 004.O.2016 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj