Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 025.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.1870) zarządza się co następuje:

  • 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój pkt 3.1 Zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych w wykazie kont dla jednostki Urząd Gminy wprowadza się zmiany:

w Zespole 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie skreśla się wyrazy ”i strat nadzwyczajnych”,

w Zespole 7 – Przychody, dochody i koszty skreśla się konta:

770- „Zyski nadzwyczajne”,

771-„Straty nadzwyczajne”.

W opisie konta 760- „Pozostałe przychody operacyjne” dodaje się opis:

  • przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W opisie konta 761- „Pozostałe koszty operacyjne” dodaje się opis:

  • koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W Zespole 8- „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”:

W opisie konta 860-„Wynik finansowy” wykreśla się korespondencję strony Wn i Ma z kontami 770 i 771.

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.