Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.” Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku”

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.” Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku”

Zarządzenie Nr 133.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.” Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

zarządzam, co następuje:

  • 1. 1. W celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku” powołuję Komisje Konkursową w składzie:

1) Pani Genowefa Dopart –  Przewodnicząca

2) Pani Anna Frodyma –  Członek

3) Pani Anna Gościńska –  Członek

  1. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj