biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku

Zarządzenie Nr 033.O.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku zostały wybrane następujące podmioty:

1) Zadanie  Nr 1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”;

– Ludowy Klub Sportowy „Iwonka Iwonicz” w Iwoniczu

2) Zadanie  Nr 2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”;

– Ludowy Klub Sportowy „Lubatowa” w Lubatowej

3) Zadanie  Nr 3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”;

– Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce

4) Zadanie Nr 4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”- Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”.

  • 2. Podmiotom, o których mowa w §1, przyznaje się dotacje w wysokości :

1) Ludowy Klub Sportowy „Iwonka Iwonicz” w Iwoniczu – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł)

2) Ludowy Klub Sportowy „Lubatowa” w Lubatowej – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

3) Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

4) Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” Iwonicz – Zdrój- 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)

  • 3. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
    z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.
  • 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój
    a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację na rok 2017.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj