biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku

Zarządzenie Nr 5.2018
Burmistrza – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1430, z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 6/2018 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu krośnieńskiego w 2018 roku

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. 1. Przedstawia się Wytyczne Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2018 roku – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, które określają podstawowe założenia i kierunki działania ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2018 roku.
  1. Ustala się Kalendarzowy plan działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.
  • 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym Planie, o którym mowa w  § 1 ust. 2, wszystkich wykonawców.
  • 3. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj