biuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz

 Iwonicz-Zdrój 2019.03.20

IR.6840.2.2018.19.IG

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz, stanowiącej współwłasność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 902 o pow. 0,37 ha której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej KS1K/00069368/1.

Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 roku / środa/ o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „1/2014 – część „A” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XLVIII/322/2018 z dnia 18 maja 2018 roku – działka Nr 902 stanowi w 30 % powierzchni teren zabudowy mieszkaniowej – symbol 1 MN. Pozostała powierzchnia stanowi teren rolny.

Cena wywoławcza wynosi: 14 868.85 zł brutto/ czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy/.

Wadium w wysokości 10 % tj. 1487 zł należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2019 roku lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S. A Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój