Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17-01-2020

Wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

17-01-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

17-01-2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

31-12-2019

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku”

17-12-2019

Informacja o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

29-10-2019

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

11-10-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

11-10-2019

Powołania stałej komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy

30-09-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 586 w Lubatowej

23-09-2019

Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

16-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

12-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z spawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09-09-2019

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla obwodowych komisji wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 594/2 w km 0+000-0+150 w miejscowości Lubatówka 2. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 7617 w km 0+161-0+290 w miejscowości Lubatowa 3. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 41 w km 0+000-0+112 w miejscowości Lubatówka”

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

04-09-2019

Ustanowienie koordynatora gminnego informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

04-09-2019

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu -Zdroju

04-09-2019