Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Określenie zasad bezpiecznego zachowania na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju

03-07-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

03-07-2019

Protokół Nr XI z 30 maja 2019 r.

02-07-2019

Protokół Nr X z 29 kwietnia 2019 r.

02-07-2019

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju oraz opłat za usługi związane z korzystaniem z tego obiektu

01-07-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

13-06-2019

Powołanie Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w Iwoniczu-Zdroju

13-06-2019

Powołanie Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora SP w Iwoniczu

13-06-2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

27-05-2019

Zmiana zarządzenia własnego

27-05-2019

Informacja o wyborach na ławników na kadencję 2020 – 2023

27-05-2019

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na potoku Iwoniczanka w km 8+930 w m. Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w km 8+915 – 8+945 w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

02-04-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019r.

02-04-2019

Wprowadzenie ogólnego schematu kontroli podatkowej

02-04-2019

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

02-04-2019

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

02-04-2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok

02-04-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa siłowni napowietrznej

02-04-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r

02-04-2019

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

02-04-2019