Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

18-07-2016

Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

18-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

18-07-2016

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

15-07-2016

Postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowie oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach Nr 307 oraz Nr 193 w Iwoniczu „.

11-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

08-07-2016

Powołanie komisji egzaminacyjnej

08-07-2016

Powołanie komisji egzaminacyjnej

08-07-2016

Powołanie komisji egzaminacyjnej

08-07-2016

Powołanie komisji egzaminacyjnej

08-07-2016

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubatowa.”

08-07-2016

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

08-07-2016

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

08-07-2016

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

07-07-2016

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

05-07-2016

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

05-07-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ GPZ” W IWONICZU

05-07-2016

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

05-07-2016

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

05-07-2016