Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

30-03-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

30-03-2021

Zmiana w uchwale budżetowej na rok 2021

30-03-2021

Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

30-03-2021

Przekazania petycji według właściwości

30-03-2021

Zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30-03-2021

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

30-03-2021

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2026.

30-03-2021

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

30-03-2021

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

30-03-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

30-03-2021

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

27-01-2021

Przekazanie według właściwości petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

27-01-2021

Wyrażenie zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

27-01-2021

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021–2030

27-01-2021

Uchwała budżetowa na rok 2021

27-01-2021

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Lubatowej na okres 5 lat.

25-01-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok.

25-01-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok

25-01-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

25-01-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast