Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

30-04-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

30-04-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

30-04-2020

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2023

30-04-2020

Powołanie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

30-04-2020

Odwołanie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

30-04-2020

Emisja obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

30-04-2020

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Emisja obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

02-04-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020–2030

02-04-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

02-04-2020

Ustalenie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

02-04-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju na okres 10 lat

02-04-2020

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

02-04-2020

Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji

02-04-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

28-02-2020

Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

28-02-2020