Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2022

28-02-2019

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

28-02-2019

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2027

04-02-2019

Uchwała budżetowa na rok 2019

04-02-2019

Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Wschodniego w Iwoniczu-Zdroju

04-02-2019

Uchylenie uchwały własnej

04-02-2019

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

28-12-2018

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

28-12-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

28-12-2018

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe

28-12-2018

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

28-12-2018

Ustalenie zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju

28-12-2018

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2019 rok

28-12-2018

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2019 rok

28-12-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

04-12-2018

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

04-12-2018

Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

04-12-2018

Wybór Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018
Powiększ litery
Zmień kontrast