Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020

Wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Dostosowanie usług lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb zmieniającego się rynku”

10-08-2020

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

10-08-2020

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

10-08-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

10-08-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

10-08-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

10-08-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

10-08-2020

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

10-08-2020

Imienny wykaz głosowania radnych na XXVI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 6 sierpnia 2020 r.

10-08-2020

Protokół nr XXV z 26 czerwca 2020 r.

10-08-2020

Rozpatrzenie petycji z 23.03.2020 r.

10-08-2020

Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

07-08-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

07-08-2020

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym

05-08-2020