Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-05-2020

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

29-05-2020

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 5360/3 w m. Lubatowa”

28-05-2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

28-05-2020

Wykaz osób, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 roku

27-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju

19-05-2020

Upoważnienie dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet

15-05-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

08-05-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-05-2020

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

08-05-2020

Petycja z 23.04.2020

06-05-2020

Petycja z 23.03.2020 r.

06-05-2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707

04-05-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

30-04-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

30-04-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

30-04-2020

Wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2023

30-04-2020