biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)
Tytuł Data publikacji

Wyrażenie zgody na sprzedaż 1/2 części udziału w nieruchomości

19-10-2018

Uchylenie uchwały własnej

19-10-2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018-2025

19-10-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

19-10-2018

Uchwalenie Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

19-10-2018

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

19-10-2018

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

19-10-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

06-09-2018

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

06-09-2018

Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

14-08-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

26-07-2018

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

26-07-2018

Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

26-07-2018

Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

26-07-2018

Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

26-07-2018

Określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

26-07-2018

Ustalenie dla terenu Gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

26-07-2018

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2017

04-07-2018

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2017 rok

04-07-2018

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

04-07-2018