biuletynPrzetargi do 2020 r.
Tytuł Data publikacji

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”.

17-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. ks. Jana Rąba”.

17-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

08-10-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – Etap III”.

06-08-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap II”.

04-08-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi nr 114604R ul. Braci Kazurów w km 0+000-0+469 w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

16-07-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju”.

14-07-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap II”.

04-06-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap I”

11-05-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Wschodniej na potoku Iwoniczanka w miejscowości Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przedmiotowego przepustu oraz budowa dwóch lamp ulicznych o zasilaniu z odnawialnych źródeł energii wraz z remontem ul. Wschodniej dz. nr ewid. 962 w Iwoniczu-Zdroju”

21-02-2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.

17-02-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, wiaty i oświetlenia solarnego na działce nr 586 w m. Iwonicz”

14-02-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”.

06-02-2020

Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych

13-11-2019

Protokół z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego ustnego przetargu

16-07-2019

„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I”.

28-06-2019

„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój – etap I”

10-06-2019

ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ: – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 594/2 W KM 0+000-0+150 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 7617 W KM 0+161-0+290 W MIEJSCOWOŚCI LUBATOWA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 41 W KM 0+000-0+112 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA.

17-04-2019

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ: – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 594/2 W KM 0+000-0+150 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 7617 W KM 0+161-0+290 W MIEJSCOWOŚCI LUBATOWA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 41 W KM 0+000-0+112 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 2918/2, 2916/5, 2916/3, 2916/7, 2906/1, 2905/1, 2923, 2920/2 W KM 0+000-0+127 W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ

26-03-2019

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

01-03-2019