Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

02-06-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-05-2020

Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

29-05-2020

Zamiana nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju oraz sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

26-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju

19-05-2020

Upoważnienie dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet

15-05-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

08-05-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

04-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

15-04-2020

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania SPZOZ – GPL w Iwoniczu-Zdroju za 2019 rok

15-04-2020

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania GOK w Iwoniczu-Zdroju za 2019 rok

15-04-2020

Określenie zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

15-04-2020

Wprowadzenie zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarcze

15-04-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-04-2020