biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)
Tytuł Data publikacji

Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości

25-11-2014

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

25-11-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

25-11-2014

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

25-11-2014

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ – ZDRÓJ”

13-10-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

13-10-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

13-10-2014

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

10-10-2014

Odmowa wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu

10-10-2014

Uchwalenie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

10-10-2014

Całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

10-10-2014

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

10-10-2014

Ustalenie szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym

10-10-2014

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

10-10-2014

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

10-10-2014

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

10-10-2014

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

10-10-2014

Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

10-10-2014

Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

10-10-2014

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

10-10-2014