biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Uchwała Nr LII/336/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594 z późn. zm.).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:

1. W związku z aneksem do umowy z Województwem Podkarpackim nr UDA-RPPK.07.01.00-18-044/10-01 zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięciu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”: w roku 2014 do kwoty 5 664 137,53 zł, w roku 2015 do kwoty 715 842,27 zł

Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2014 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w upoważnieniach Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, które po zmianach otrzymują brzmienie:

Rok 2015 do kwoty – 715 842,27 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2