biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)
Tytuł Data publikacji

Udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Maluszka”

09-02-2024

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

09-02-2024

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Miejsce Piastowe

06-02-2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2033

06-02-2024

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

06-02-2024

Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024

06-02-2024

Udzielenie dotacji na lata 2024-2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

06-02-2024

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie w zakresie opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Uzdrowiskowych Gmin Rymanów i Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2030”

06-02-2024

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

06-02-2024

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

04-01-2024

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

04-01-2024

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2027

04-01-2024

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres jednego roku części działki położonej w Lubatowej

04-01-2024

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

04-01-2024

Ustalenie wydatków niewygasających z końcem 2023 roku

04-01-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2024–2033

04-01-2024

Uchwała budżetowa na rok 2024

04-01-2024

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

05-12-2023

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

05-12-2023

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

05-12-2023