biuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok

05-09-2023

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Miejsce Piastowe

05-09-2023

Zmiana uchwały nr XLV/306/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

05-09-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

02-08-2023

Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

02-08-2023

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

02-08-2023

Tryb powoływania i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Iwoniczu-Zdroju

02-08-2023

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

02-08-2023

Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

02-08-2023

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

02-08-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023–2032

27-06-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

27-06-2023

Wyrażenie zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

27-06-2023

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2031

27-06-2023

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

27-06-2023

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2022

27-06-2023

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2022 rok

27-06-2023

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

27-06-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023–2032

24-05-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

24-05-2023