Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe

25-01-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032

25-01-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023

25-01-2023

Rozpatrzenie skargi

30-12-2022

Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

30-12-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-12-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-12-2022

Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

30-12-2022

Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Iwonicz-Zdrój

30-12-2022

Zmiana regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

30-12-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032

30-12-2022

Uchwała budżetowa na rok 2023

30-12-2022

Ustalenie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku

14-12-2022

Zaciągnięcie zobowiązania w 2022 roku na 2023 rok

14-12-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

14-12-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2030

02-12-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

02-12-2022

Zaciągnięcie zobowiązania w 2022 roku na 2023 rok

02-12-2022

Ustalenie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku

02-12-2022

Zmiany nr 2/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

02-12-2022