Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

27-01-2021

Przekazanie według właściwości petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

27-01-2021

Wyrażenie zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

27-01-2021

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021–2030

27-01-2021

Uchwała budżetowa na rok 2021

27-01-2021

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Lubatowej na okres 5 lat.

25-01-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok.

25-01-2021

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok

25-01-2021

Udzielenie dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

25-01-2021

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 5 lat.

25-01-2021

Niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

25-01-2021

Niedochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iwonicz-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

25-01-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

25-01-2021

Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

18-12-2020

Zmiana uchwały własnej Nr XXIV/137/2020 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie na kadencję na lata 2020-2030

04-12-2020

Rozpatrzenie skargi

04-12-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

04-12-2020

Uchylenie uchwały własnej Nr XXVI/161/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

04-12-2020

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

04-12-2020

Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2021

04-12-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast