Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Przyjęcie zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

04-12-2020

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

28-09-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

28-09-2020

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

28-09-2020

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 3 lat

28-09-2020

Oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatówce na okres 3 lat

28-09-2020

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

28-09-2020

Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku

28-09-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020.

24-08-2020

Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno.

24-08-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020

Wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2016-2022

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”

10-08-2020

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Dostosowanie usług lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb zmieniającego się rynku”

10-08-2020

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

10-08-2020

Pozostawienie petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia

10-08-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030

10-08-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

10-08-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast