biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr LV.351.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Iwoniczu-Zdroju na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr LV.351.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 4 listopada 2014r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy dotyczącej zażalenia na postępowanie organów Gminy w zakresie nie udzielenia odpowiedzi na podanie przesłane w formie elektronicznej (e-mailem) stwierdza, że skarga jest bezzasadna.

Burmistrz jako organ nie jest zobowiązany do rozpatrywania podań, które nie zostały wniesione z jednej z form, o których mowa w art. 63 k.p.a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013,poz. 267 z późn. zm.).

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Pan A.C. Prezes Oddziału ZNP w Iwoniczu-Zdroju nie zachował formy wniesienia podania określonej w art. 63 k.p.a. Ponadto Burmistrz w dniu 30.09.2014 r. wyraźnie poinformował stronę o konieczności wniesienia podania w formie pisemnej. Po wniesieniu przez Pana A. C. pisemnego podania w dniu 30.09.2014 r. została udzielona pisemna odpowiedź, w terminie zgodnym z k.p.a.

Z wyżej wskazanych przyczyn brak jest podstaw, aby działania Burmistrza Gminy w sprawie objętej pismem Pana A.C. uznać za nieprawidłowe, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną.

                                                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                               Stanisław Zając