Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

Uchwalenie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

Uchwała Nr LIV/347/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Iwonicz-Zdrój".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju dnia 29 października 2012r.

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Zmianę Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 13 lutego 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 13, poz. 186 z dnia 9 marca 2006 r.), zwaną dalej „Zmianą Nr 1 planu”.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek Zmiany Nr 1 planu w skali 1:1000 sporządzony na kopii

mapy zasadniczej, obowiązujący w zakresie zastosowanych oznaczeń i stanowiący

integralną część uchwały,

2) załącznik nr 2a i 2b – odpowiednio: kopia fragmentu rysunku planu ze wskazaniem

obszaru objętego zmianą i kopia pomniejszonego do skali 1:20 000 rysunku planu ze

wskazaniem obszaru objętego zmianą,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do

projektu Zmiany Nr 1 planu.

§ 2. .1. Wprowadza się następujące zmiany planu:

 

 1) na rysunku planu:
a) część terenu zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem ZP 1, teren zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZ, teren zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZT, część terenu zieleni wysokiej oznaczonego symbolem Zw i część terenu komunikacji – ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KP-J, przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZ 5,
b) część terenu komunikacji – ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KP-J, część terenu zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem ZP 1 i terenu rolniczego oznaczonego symbolem R, przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem ZP 1. 1,
c) część terenu komunikacji – ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KP-J i terenu lasu uzdrowiskowego oznaczonego symbolem Zl 1, przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren lasu oznaczony symbolem 1ZL,
d) część terenu sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem US 1, przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na terenu sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem US 1.1,
e) część terenu sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem US 1, część terenu zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem UZ przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren zieleni niskiej oznaczony symbolem Zn 1,
f) część terenu sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem US 1 przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem UZ,
g) część terenu sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem US 1, tereny komunikacji – dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW 1, część terenu zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczonego symbolem UZ, tereny zabudowy usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska oznaczone symbolem UZT, teren zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony symbolem ZP 1 i teren zieleni wysokiej oznaczony symbolem Zw przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na tereny usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” i „B” uzdrowiska, oznaczone symbolami UZ-T 1 i UZ-T 2 oraz na teren zieleni wysokiej oznaczony symbolem Zw 1.
h) część terenu komunikacji – ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KP-J oraz parkingu oznaczonego symbolem KP s1 przeznacza się, w granicach Zmiany Nr 1 planu, na teren komunikacji – parkingu oznaczony symbolem KP s1.1.

 

 2) W treści uchwały:
a) w §5 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) teren usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska oznaczony na rysunku planu symbolem UZ 5 (§29a),”
b) w §5 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) tereny usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” i „B” uzdrowiska oznaczone na rysunku planu symbolem UZ-T1 i UZ-T2 (§ 33a),”
c) w§5 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) tereny sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska – oznaczone na rysunku planu symbolami US 1 i US1.1 (40, 40a),”
d) w §5 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: „25a)teren lasu – oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL (§45a),
e) w§5 pkt 29 otrzymuje brzmienie: „29) Tereny zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska – oznaczone na rysunku planu symbolami ZP 1 i ZP 1.1 (§ 49, 49a),”
f) w §5 pkt 31 otrzymuje brzmienie: „31) tereny zieleni wysokiej – oznaczone na rysunku planu symbolami Zw i Zw 1 (§51, §51a),”
g) w §5 pkt 32 otrzymuje brzmienie: „32) tereny zieleni niskiej – oznaczone na rysunku planu symbolami Zn i Zn 1 (§52, (§52a),”

h) w § 17 ustęp 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przy lokalizacji nowej zabudowy na stokach o nachyleniu powyżej 12% należy budynki sytuować tak, aby dłuższy bok budynku i główna kalenica były równoległe do warstwic terenowych; powyższe nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami: UZ-T 1, UZ-T 2, UZ 5,”
i) po §29 dodaje się §29a w brzmieniu:

„§ 29 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu usług lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” uzdrowiska, oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ 5:”
1) Dopuszcza się lokalizację zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu oraz lokalizację obiektów służących obsłudze pacjentów lub turystów, w szczególności pensjonatów, restauracji i kawiarni.
2) Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:
a) teren UZ 5 należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną
b) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego KP-J.
c) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej wynosi:
– drogi KDD – 6,0 m,
– ciągu pieszo-jezdnego KP-J – 4,0 m,
d) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych o szerokościach w liniach rozgraniczających odpowiednio nie mniej niż 6 i 5m. i szerokości jezdni minimum 3,0 m.
e) dopuszcza się budowę parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10,
f) nie dopuszcza się budowy garaży wolnostojących,
g) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30% powierzchni terenu,
h) intensywność zabudowy: od 0,1 do 0,9;
i) należy pozostawić minimum 65% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej,
j) przy lokalizacji zabudowy na stokach o nachyleniu powyżej 12% należy budynki sytuować tak, aby dłuższy bok budynku i główna kalenica były w przybliżeniu równoległe do warstwic terenowych;
3) Ustala się następujące wymagania dla zabudowy :
a) nieprzekraczalna wysokość budynków, mierzona do kalenicy od najniżej położonego terenu przy ścianie budynku w odległości w poziomie nie większej niż 12,0 m. od kalenicy, nie może przekroczyć 20,0 m.,
b) liczba kondygnacji budynków nie większa niż 5 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu,
c) bryła budynku co najmniej o 30% dłuższa od wysokości budynku,
d) architektura powinna być dostosowana do charakteru i skali krajobrazu, poprzez wkomponowanie poziome (horyzontalne) w krajobraz,
e) należy stosować dachy spadziste o kącie nachylenia od 22° do 60°; dopuszcza się niekonwencjonalne formy zadaszenia np. kombinację dachów płaskich i stromych, kopuł itp.
f) należy stosować w wykończeniu elewacji w przewadze materiały naturalne oraz kolorystykę nieagresywną, zharmonizowaną z otoczeniem.”
g) Po §33 dodaje się §33a w brzmieniu:

„§ 33 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” i „B’ uzdrowiska, oznaczonych na rysunku planu symbolami UZ-T 1 i UZ-T 2:”

1) Dopuszcza się lokalizację zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu oraz lokalizację obiektów służących obsłudze pacjentów lub turystów, w szczególności pensjonatów, restauracji i kawiarni.

2) Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:

a) dopuszcza się podział terenu UZ-T1 na działki budowlane. Każda nowo wydzielona działka nie może być mniejsza niż 0,2 ha,
b) teren UZ-T 2 należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną,
c) obsługa komunikacyjna terenów: z drogi KDL i dróg KDD oraz z ciągu pieszo-jezdnego KP-J,
d) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej wynosi:
– drogi KDL i dróg KDD – 6,0 m. i zgodnie z rysunkiem planu,
– ciągu pieszo-jezdnego KP-J – 4,0 m,
e) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych o szerokościach w liniach rozgraniczających odpowiednio nie mniej niż 6 i 5m. i szerokości jezdni minimum 3,0 m.
f) w strefie „A” uzdrowiska dopuszcza się budowę parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10,
g) w strefie „B” uzdrowiska dopuszcza się budowę parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych,
h) nie dopuszcza się budowy garaży wolnostojących,
i) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może być większa niż 30%,
j) intensywność zabudowy działki budowlanej: od 0,1 do 1,2;
k) należy pozostawić minimum 65% powierzchni działki budowlanej w postaci biologicznie czynnej w strefie „A” i 50% w strefie „B” uzdrowiska,
l) przy lokalizacji zabudowy na stokach o nachyleniu powyżej 12% należy budynki sytuować tak, aby dłuższy bok budynku i główna kalenica była w przybliżeniu równoległa do warstwic terenowych.
3) Ustala się następujące wymagania dla zabudowy:
a) nieprzekraczalna wysokość budynków, mierzona do kalenicy od najniżej położonego terenu przy ścianie budynku w odległości w poziomie nie większej niż 12,0 m. od kalenicy, nie może przekroczyć 25,0 m; wysokość od strony dostokowej nie może być większa niż 20 m.
b) liczba kondygnacji nie większa niż sześć kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu,
c) bryła budynku co najmniej o 30% dłuższa od wysokości budynku,
d) architektura powinna być dostosowana do charakteru i skali krajobrazu, poprzez horyzontalne wkomponowanie w krajobraz,
e) należy stosować dachy spadziste o kącie nachylenia 22° – 60°; dopuszcza się
tarasy i „zielone dachy” z powierzchnią biologicznie czynną w postaci ogrodów i zieleńców na płaskim dachu i tarasach; dopuszcza się niekonwencjonalne formy zadaszenia np. kombinację dachów płaskich i stromych, kopuł itp.,
f) należy stosować w wykończeniu elewacji w przewadze materiały naturalne oraz kolorystykę nieagresywną, zharmonizowaną z otoczeniem.”
g) po §40 dodaje się § 40 a w brzmieniu:
„ § 40 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów sportu i rekreacji w strefie „A” uzdrowiska (pod usługi służące rekreacji: baseny kąpielowe, korty, boiska do gier, obiekty sportów zimowych wraz z obiektami towarzyszącymi itp.), oznaczonych na rysunku planu symbolem US1.1 :”

1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu:
a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDD i ciągu pieszo jezdnego KP-J,
b) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy: 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDD i 4,0 m od ciągu pieszo-jezdnego KP-J,
c) dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,10ha. Każda wydzielona działka musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej (KDD),
d) intensywność zabudowy działki mierzona stosunkiem powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych do pow. działki winna być mniejsza lub równa 0,1
e) powierzchnia zabudowy terenu lub wydzielonej działki – do 20%,
f) należy pozostawić minimum 75% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej.
2) Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenu:
a) nieprzekraczalna wysokość budynku 8,0 m mierzona od najniżej położonego terenu przy ścianie budynku do kalenicy górnej,
b) budynki nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja w poddaszu,
c) bryła budynku co najmniej o 50% dłuższa od całkowitej wysokości budynku,
d) należy dostosować bryły wznoszonych budynków do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa, poprzez uwzględnienie form i proporcji dachów, okapów i ganków; oraz zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych i kolorystyki,
e) architektura powinna być dostosowana do charakteru i skali krajobrazu, poprzez wkomponowanie poziome (horyzontalne) w krajobraz,
f) należy stosować dachy spadziste o kącie nachylenia od 35° – 60°,
g) pokrycia dachowe z materiałów nawiązujących do regionalnych tradycji lub z materiałów imitujących formę i kolor (zalecane dachówka, blacho-dachówka, gont),
h) należy stosować wykończenie elewacji materiałami naturalnymi, kolorystykę pastelową, neutralną.”
m) po §45 dodaje się §45a w brzmieniu:
§ 45a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu lasu w strefie „A” uzdrowiska, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL:”
1) dopuszcza się lokalizowanie wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej budowli związanych z gospodarką leśną, urządzeń melioracji wodnych w tym zbiorników retencyjnych, , dróg leśnych, miejsc składowania drewna oraz ścieżek i urządzeń turystycznych.
2) zakazuje się lokalizowania budynków.
n) po §49 dodaje się §49a w brzmieniu:
„§ 49 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zieleni typu parkowego w strefie „A” uzdrowiska, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 1.1 :”
1) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo jezdnych, ciągów pieszych, alejek i placów w zespołach założeń ogrodowych, oraz sieci infrastruktury technicznej, a także małej architektury przy zachowaniu co najmniej 75% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej,”
o) po §51 dodaje się §51a w brzmieniu:

„§ 51a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów zieleni wysokiej pod zieleń izolacyjną stanowiącą biologiczną strefę ochronną cieku wodnego i naturalnych skarp, oznaczonego na rysunku planu symbolem Zw 1:”
1) Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni,
2) Zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń niezwiązanych z gospodarką wodną za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz ciągów spacerowych, w tym kładek pieszych, umożliwiającej skomunikowanie się terenów UZ-T 1 i UZ- T 2.”
p) po § 52 dodaje się §52 a w brzmieniu:
„§ 52 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zieleni niskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem Zn 1 :”
1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2) dopuszcza się wydzielanie i urządzanie ścieżek pieszych i rowerowych,”
q)  po §55 dodaje się § 55 a w brzmieniu:
„§ 55 a. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu parkingu położonego w strefie ”A” uzdrowiska, oznaczonego na rysunku planu symbolem KPs1.1: „
1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu:
a) dopuszcza się dwa kompleksy parkingowe izolowane zielenią, na nie więcej niż na 30 miejsc postojowych każdy,
b) zieleń izolacyjna powinna stanowić minimum 10% powierzchni terenu,
c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
d) obsługa komunikacyjna z ciągu pieszo-jezdnego KP-J.
r) po §59 dodaje się §59 a w brzmieniu:
„§ 59 a. Dla terenów oznaczonych symbolami UZ 5, UZ-T 1, UZ-T 2 ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.