Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Odmowa wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu

Odmowa wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu

Uchwała Nr LIV/348/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu.

Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm. w związku z art. 42 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

Rada Miejska w Iwonicz-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju stwierdza, że podstawą wniosku z dnia 18 sierpnia 2014r. znak: PWSZ306/14 złożonego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 2. Odmawia się wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu Stanisławowi Zającowi, jak we wniosku, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała zostanie niezwłocznie przesłana Pracodawcy – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.