biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwała Nr LII.337.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2014 r. kredyt długoterminowy w kwocie 1 555 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty na finansowanie przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” ujętego w zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 880 000 zł w tym w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie 598 812 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 675 000 złotych .

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1 w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z kosztami i ewentualnym zabezpieczeniem pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2014 – 2022 z dochodów własnych, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.