Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr LIII/339/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 12 § 11-13, art. 13a § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź.zm.) oraz na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala , co następuje:

§ 1. W obwodach głosowania utworzonych uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1439),w załączniku Nr 1 do uchwały:

– dla obwodu głosowania Nr 5 obejmującego Lubatowa: od nr 1 do nr 85a, od nr 274 – do końca wyznacza się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Ludowym – Lubatowa 291A.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.

§ 3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.