biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

Całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

Uchwała Nr LIV/346/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594),art. 6 ust.1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)art. 1 pkt. 4) lit. g) i lit. h)ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 827)oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
Uchwala, co następuje:011r.

§ 1. 1. W okresie od 1 września 2014 roku do 31 października 2014 roku, wprowadza się całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu określonej uchwałą Nr XXXVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2013 roku, poz. 3862).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust .1 następuje z powodu prowadzonego remontu budynku Przedszkola.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Dyrektorowi Przedszkola Gminnego

w Iwoniczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.