Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Uchwała Nr LIV/350/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2014 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dla roku 2014

Dokonano zmiany planu dochodów w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49 061,74 zł plan dochodów majątkowych o kwotę 27 825 zł. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 76 886,74 zł

Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 76 886,74 złotych. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 227 533,74 zł ,a majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 150 647 złotych.

Załączniki